Obchodné a platobné podmienky firmy Akvaprodukt

 • Nákup v internetovom obchode firmy Akvaprodukt môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.
 • Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
 • Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť pri registrácii osobné údaje. Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu a firma Akvaprodukt ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.
 • Po stlačení tlačítka "Potvrdiť objednávku" v objednávacom formulári bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme a vtedy vzniká zároveň obchodný vzťah medzi zákazníkom a firmou Akvaprodukt.
 • Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom.
 • Úhradu za tovar možno uskutočniť dobierkou, poprípade prevodným príkazom, poštovou poukážkou na pobočkách Slovenskej pošty, alebo hotovosťou v predajni firmy Akvaprodukt v Banskej Bystrici. Ceny sú konečné. Akvaprodukt nie je platcom DPH.
 • Firma Akvaprodukt garantuje cenu objednávky, pričom zmena ceny je možná len smerom nadol pri prípadnom poklese predajnej ceny počas trvania lehoty dodania. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k zvýšeniu ceny dodávateľom, o čom je zákazník včas upovedomený a môže objednávku stornovať.
 • Firma Akvaprodukt má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade zákazníkovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým zákazník súhlasí.
 • Tovar nezasielame na dobierku aj do Českej republiky. Je potrebná platba vopred na účet.

Dodacie podmienky

 • Poplatok za doručenie a balenie tovaru je na celom území Slovenskej republiky pre všetkých nakupujúcich 5 Eur. Tovar rozposielame prostredníctvom kuriéra GLS. 
 • Úhradu za objednaný tovar v hodnote menšej ako 165 Eur uskutočňujeme dobierkou, pri objednávke presahujúcej 165 Eur žiadame úhradu na účet vedený v SLSP Banská Bystrica, číslo účtu 5030249520/0900, poprípade prevodným príkazom, poštovou poukážkou na pobočkách Slovenskej pošty, alebo v hotovosti v predajni firmy Akvaprodukt v Banskej Bystrici. Tovar nad uvedenú finančnú hranicu distribuujeme až po obdržaní úhrady za objednaný tovar.
 • Pri zasielaní tovaru do Českej republiky je poplatok za poštovné a balné 5,- Eur. Cena za tovar a poštovné je potrebné uhradiť vopred.
 • Firma Akvaprodukt sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke. O termíne dodania Vás budeme informovať mailom.

Dodacie lehoty

 • Priemerné dodacie lehoty tovaru sa pohybujú v rozmedzí 5 - 21 dní, v závislosti od druhu objednaného tovaru. Pri objednávke niektorých typov akvárií a tovarov zo sekcie príslušenstvo k filtrom sa doba dodania pohybuje v závislosti od druhu objednaného tovaru od 7 dní vyššie, nakoľko tento tovar nie je vždy bežne dostupný na sklade. O dobe dodania tovarov s dodacou dobou dlhšou ako 5 pracovných dní Vás budeme informovať po obdržaní objednávky.
 • Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach firmy Akvaprodukt nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý ponúkajú dodávatelia. Časť tovaru je držaná na sklade a časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto je v mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. V takom prípade je zákazník o tom včas upovedomený a má možnosť stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Tovar, ktorý je na sklade spoločnosti Akvaprodukt bude dodaný do 5 pracovných dní.
 • V zriedkavých prípadoch sa stáva, že objednávku nie je možné vybaviť, nakoľko medzičasom bol tovar vyradený z ponuky dodávateľa. V takom prípade je zákazník tiež bezodkladne informovaný a má možnosť stornovania objednávky. Zákazníkovi budú vrátené peniaze v plnej výške

Odstúpenie od zmluvy

 
 • 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000.
 • 2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • 3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 zákona 108/2000 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • 4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 • 5. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3
 • b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
 • d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače
 • f) lotérie a iné podobné hry
 • 6. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

 

Záruka a reklamácie

 • Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
 • V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Zákazník doručí reklamovaný tovar na miesto reklamácie, kde si bude môcť aj opravený tovar neskôr prevziať.
 • Miesto reklamácie je miesto predaja.
 • Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar vrátane faktúry alebo potvrdeného záručného listu.
 • Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii, predávajúci po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru informuje kupujúceho o priebehu vybavovania jeho reklamácie.
 • Na každý tovar je poskytnutá záruka. Záručná doba je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom a závisí od značky a typu produktu. Záručná doba a podmienky sú stanovené v záručnom liste, ktorý je dodaný s výrobkom.
 • Oprava v záručnej dobe je bezplatná.
 • Firma Akvaprodukt poskytuje možnosť vrátenia peňazí v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, alebo zámeny tovaru za nový v zákonom stanovenom termíne, t.j. do 30 dní od podania reklamácie.
 • Ak sa zákazník rozhodne pre vrátenie peňazí, kontaktuje firmu Akvaprodukt telefonicky alebo e-mailom. Akvaprodukt po overení podmienok na nárokovanie peňazí zašle zákazníkovi peniaze späť na účet resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý zákazník navrhne.
späť
Vaša IP adresa je: 54.198.103.13
Copyright © 2018 AKVÁRIUM - Richard Tokušev
akvaprodukt